VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Smluvní strany

1.1 Dodavatel: Provozovatel Apartmánový dům Vila Vista a Chata Vista – dále jen „hotel“.

1.1.1 Hotel zajišťuje ubytovací, kongresové, relaxační a doplňkové služby, které poskytuje klientovi za úhradu.

1.2 Odběratel: Objednatel hotelových služeb, dále jen „klient“.

1.3 Smluvní vztah mezi provozovatelem a klientem vzniká okamžikem, kdy je klientovi ze strany provozovatele doručen dokument „potvrzení rezervace“.

Úvodní ustanovení

2.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se vztahují na poskytování služeb provozovatelům Apartmánový dům Vila Vista a Chata Vista, Demänovská Dolina 203, 031 01 Demänovská Dolina, provozovaného společností Jibstar Distribution, s.r.o. , IČO: 45867054, IČ DPH: SK2023150426, Zapsaný v obchodním rejstříku Okresního soudu Žilina, oddíl Sro, vložka číslo 53889/L (dále jen „Provozovatel“), na platební a storno podmínky rezervací uskutečněných klientem, na využívání online rezerva na všechna ostatní práva a povinnosti vyplývající z právního vztahu vzniklého při rezervaci služeb hotelu.

2.2 Klient je oprávněn využívat služeb hotelu pouze v případě, že souhlasí s VOP. Klientovi se doporučuje ve vlastním zájmu seznámit se s těmito VOP před uskutečněním rezervace. Při opakovaném využívání služeb hotelu je klient povinen vždy se seznámit s aktuálním zněním VOP. Provozovatel hotelu si vyhrazuje právo jednostranně tyto VOP změnit, přičemž změna VOP je účinná ode dne jejich zveřejnění na internetové stránce – www.vilavista.sk provozovatele hotelu. Potvrzením rezervace klient vyslovuje bezvýhradný souhlas s těmito VOP a jejich přílohami. Na požádání klienta je možné aktuálně platné a účinné znění VOP zaslat ze strany provozovatele klientovi formou e-mailové zprávy obsahující odkaz na aktuálně platné a účinné znění VOP na e-mailovou adresu klienta uvedenou klientem při prvním kontaktu s hotelem a uskutečňování rezervace dle těchto VOP.

2.3 Souhlasem s těmito VOP klient prohlašuje, že dosáhl věku minimálně 18 let a je způsobilý vlastním jménem nabývat práv a přebírat na sebe povinnosti.

2.4 Klient má možnost rezervovat si služby prostřednictvím online internetového rezervačního systému dostupného na internetové stránce www.vilavista.sk nebo formou telefonické, e-mailové rezervace nebo prostřednictvím třetích stran (např. booking.com).

2.5 Klient je po celou dobu pobytu povinen řídit se ubytovacím řádem provozovatele, který je dostupný v dřevěnici i na recepci hotelu.

Rezervace

3.1 Rezervaci lze uskutečnit vlastním jménem nebo ve prospěch třetí osoby.

3.2 Při rezervaci má klient možnost vyhledat si aktuální volné ubytovací kapacity v hotelu dle zadaných požadavků v online rezervaci na internetové stránce www.vilavista.sk (datum příjezdu, datum odjezdu, apod.) za ceny uvedené přímo při online rezervaci na příslušné internetové stránce po zadání požadavků klienta ve formuláři tam umístěném nebo osloví přímo recepci hotelu e-mailem nebo telefonicky.

3.3 Při rezervaci po výběru všech údajů pro začátek a konec pobytu, doplňkových služeb a pod. klient vyplní všechny požadované údaje (jméno a příjmení, adresa, telef. kontakt, mailový kontakt, počet osob, u dětí uvádí jejich věk v době plánovaného pobytu, pobytový balík o který má zájem). Při přímém oslovení recepce mailem nebo telefonicky uvede tyto údaje. Přímou objednávku je provozovatel povinen zpracovat do 24h. od jejího obdržení a následně objednateli jeho objednávku potvrdit nebo zamítnout.

3.4 Po vyplnění všech požadovaných údajů ve formuláři a po realizaci online platby (platba kartou, platba přes internet banking (Tatrapay) bude klientovi zaslán na klientem zadanou e-mailovou adresu při uskutečňování rezervace dokument „potvrzení rezervace“ s uvedením rezervačního čísla. V dokumentu „ potvrzení rezervace“ jsou, kromě rezervačního čísla, uvedeny základní informace o pobytu a účastnících pobytu, rezervovaných a uhrazených službách, informace o ubytovacím zařízení, informace o storno podmínkách, a další doplňující informace (check-in, check-out, možnosti doplňkových služeb a pod.).

3.4.1 informace o doplňkových službách jakož i možnost ubytování se se zvířetem klient najde na internetové stránce: www.liptovskydvor.sk.

3.5 V případě, že klient nemá zájem při online rezervaci realizovat úhradu za jím rezervované služby online platbou, je možné při rezervaci pobytu realizovat úhradu za rezervované služby formou bezhotovostního bankovního převodu na bankovní účet provozovatele. V případě, že klient si zvolí formu úhrady bezhotovostním bankovním převodem, zašle provozovatel klientovi e-mailem dokument „informace o předběžné rezervaci“ obsahující údaje o klientem vybraných službách, jméno a příjmení klienta, číslo rezervace, datum příjezdu a odjezdu, počet osob a v případě d

etí jejich věk, cenu pobytu, informaci, co je v ceně pobytu zahrnuto, platební podmínky, storno podmínky a podobně. Dokument „informace o předběžné rezervaci“ je zároveň podkladem pro realizaci úhrady klientem vybraných služeb s uvedením bankovních údajů provozovatele pro účely realizace platby, variabilního symbolu, informace o lhůtě splatnosti. V případě neuvedení správného čísla variabilního symbolu nelze ze strany provozovatele platbu klienta přiřadit, a proto se takto uskutečněná platba považuje za nezrealizovanou. Lhůta splatnosti klientem vybraných služeb je zpravidla 3 pracovní dny ode dne doručení dokumentu „informace o předběžné rezervaci“ klientovi. Provozovatel si vyhrazuje právo individuálně určit jinou lhůtu splatnosti než je uvedena v předchozí větě. V případě neuhrazení ceny řádně a včas (ve správné výši s uvedením správného variabilního symbolu a ve lhůtě splatnosti), je předběžná rezervace provozovatelem zrušena a klientovi právo na předběžnou rezervaci zaniká, přičemž klientovi nevzniká právo na jakoukoli finanční či nefinanční náhradu nebo náhradu škody. Po úhradě klientem vybraných služeb je klientovi e-mailem zaslána informace o potvrzení jeho rezervace s uvedením rezervačního čísla. Rezervace se stává platnou a oboustranně závaznou po připsání peněžních prostředků na účet provozovatele.

3.6 Přidělené rezervační číslo slouží k potvrzení rezervace, jako kontaktní údaj pro realizaci jakýchkoliv změn nebo stornování rezervace a potvrzení při nástupu na pobyt. Z uvedeného důvodu je klient povinen rezervační číslo bezpečně uschovat.

3.7 Uplatnění dárkového poukazu a rezervace takového pobytu je možná pouze prostřednictvím recepce hotelu (kontaktní údaje v čl. 6 VOP).

Cena

4.1 Provozovatel hotelu se při poskytování ceny na pobyt pro klienta řídí dynamickou cenotvorbou a aktuálně platnými promo akcemi. Cena vychází z počtu osob a jejich věku a je závislá na obsazenosti hotelu a termínu pobytu, na který klient požaduje cenovou nabídku. Přesná cena za pobyt na konkrétní termín je definována v rezervačním systému provozovatele.

4.1.1 Platnost cenové nabídky je do konkrétní lhůty opce, která je spojena s každou předběžnou rezervací od okamžiku jejího vytvoření provozovatelem a je cenovou nabídkou nezávaznou, tzn. nepředstavuje právo klienta na jím vybrané služby (kapacitu) a cenu.

4.1.2 Pokud do momentu doručení potvrzení zájmu ze strany klienta provozovateli dojde k zániku možnosti rezervace klientem vybraných služeb (kapacita a podobně) nebo změně ceny, zašle provozovatel klientovi informaci o zániku možnosti rezervace, nebo novou cenovou nabídku, a v případě, že klient nemá o změnu zájem, komunikace mezi klientem a provozovatelem, jakož i poptávka a nabídka zanikají, přičemž klientovi nevzniká právo na jakoukoli finanční či nefinanční náhradu nebo náhradu škody.

4.2 Cena uvedená v potvrzení rezervace je závazná. Cenu lze měnit v případě změny počtu osob, resp. rozsahu objednaných služeb jen se souhlasem provozovatele.

4.2.1 Nárok na snížení ceny nevzniká klientovi v případě, že byla akční nabídka ubytování uvedena do prodeje po potvrzení jeho rezervace.

4.2.2 Slevy a akce nelze kombinovat a kumulovat, pokud není uvedeno jinak.

Platební podmínky

5.1 Potvrzením rezervace dává klient souhlas k realizaci úhrady za rezervovaný pobyt ve prospěch provozovatele hotelu. Úhradu za rezervovaný pobyt je klient povinen realizovat předem platbou ve výši zálohy stanovené v zálohové faktuře/ v předběžné rezervaci při online rezervaci přes rezervační formulář na internetové stránce hotelu/ v potvrzení rezervace při přímé rezervaci telefonicky nebo emailem, zaslaném klientovi na e-mailovou adresu kterou uvedl.

5.2 Provozovatel hotelu má právo v rámci rezervačního procesu žádat zálohovou platbu od klienta do výše 100% z ceny všech objednaných služeb během pobytu se splatností 3 dny od potvrzení rezervace. Rezervace se stává závaznou, v momentě kdy je zálohová platba připsána na účet hotelu.

5.3 Platbu zálohy za objednané a potvrzené služby je třeba realizovat nejpozději do 3 dnů od přijetí zálohové faktury/ potvrzení rezervace, v opačném případě je rezervace považována za stornovanou. Platbu lze realizovat:

5.3.1 Převodem na účet: Tatra banka, a.s., číslo účtu 2627715519/1100 (IBAN SK08 1100 0000 0026 2771 5519), SWIFT code: TATR SK BX, s uvedením variabilního symbolu – čísla rezervace.

5.3.2 Platební kartou – klient uvede jméno držitele, číslo rezervace, datum expirace karty, číslo platební karty a písemný souhlas s použitím.

5.3.3 Platbu lze dále realizovat v hotovosti nebo platební kartou přímo v hotelu. V případě, že je pobyt objednán ve lhůtě kratší než 3 dny, provozovatel si vyhrazuje právo žádat od klienta okamžité zaslání potvrzení o úhradě platby, aby mohla být rezervace považována za potvrzenou. Po úspěšném přijetí zálohové platby bude k

lient informován o přijetí platby a na požádání bude klientovi vystavena faktura o přijaté záloze.

5.4 Bankovní poplatky spojené s realizací úhrady ceny za klientem rezervované služby nese v plném rozsahu klient.

5.5 V ceně za ubytovací as tím související služby je zahrnuta i daň z přidané hodnoty ve smyslu příslušných právních předpisů. Cena však nezahrnuje místní daň, kterou je klient povinen uhradit přímo v příslušném ubytovacím zařízení podle sazeb místní daně platných ve smyslu příslušných právních předpisů v době pobytu klienta v příslušném ubytovacím zařízení.

5.6 Vyúčtování služeb (daňový doklad) je klientovi vydáno v den odjezdu přímo na recepci hotelu. V případě, že si klient přeje vystavení daňového dokladu ve formě faktury vystavené ve prospěch právnické osoby nebo fyzické osoby – podnikatele, je povinen o této skutečnosti informovat provozovatele při uskutečňování online rezervace uvedením do položky „poznámky“ v online rezervačním systému, kde uvede přesné a správné fakturační údaje právnické osoby (obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, DIČ, zápis v obchodním rejstříku, bankovní spojení) nebo fyzické osoby – podnikatele (obchodní jméno, místo podnikání, IČO, DIČ, DIČ, zápis v živnostenském nebo jiném registru, bankovní spojení) provozovateli. Změna po realizaci úhrady za pobyt není možná.

Změny rezervace a storno podmínky

6.1 Jakékoliv změny v rezervaci ze strany klienta je možné provést písemně, telefonicky nebo e-mailem prostřednictvím recepce hotelu na:

telefonním čísle: +421 911 514135

e-mailové adrese: info@vilajasna.sk

poštovní adrese: Apartmány Vila Vista, Demänovská Dolina 203, Dem.Dolina 03101

Při požadavku na změnu provedené rezervace je klient povinen vždy uvádět jméno a rezervační číslo přidělené a zaslané klientovi při uskutečňování rezervace.

6.1.2 Pokud klient požaduje takovou změnu potvrzené rezervace, které nelze z kapacitních nebo jiných provozních důvodů na straně provozovatele vyhovět, nevzniká provozovateli povinnost žádosti klienta na změnu potvrzené rezervace vyhovět a provozovatel má právo žádost klienta odmítnout, přičemž klientovi nevzniká právo na náhradu. škody či jakékoli jiné finanční či nefinanční plnění ze strany provozovatele.

6.2.Definice období – mimosezóna, sezóna, top sezóna a Velikonoce:

DEFINICE OBDOBÍ

 

data

 


MIMOSEZONA

 

01/09 – 22/12, 10/01 – 28/01, 08/03 – 31/03, 06/04 – 30/06/2021

 


SEZONA

 

01/07 – 31/08, 29/01 – 07/03/2021

 


TOPSEZONA

 

23/12 – 09/01/2021

 


VELKÁ NOC

 

01/04 – 05/04/2021

 

 


6.2.1 V případě odstoupení klienta od smlouvy a zrušení rezervace vzniká provozovateli hotelu nárok na storno poplatek následovně:

Stornopoplatky platné pro pobyty v sezóně, top sezóně a během Velikonoc

 

 

Stornovací poplatek

 

 

bez storno poplatku

 

ode dne potvrzení objednávky do 29 dnů přede dnem nástupu na pobyt

 


40% z ceny objednaných a potvrzených služeb

 

14 až 28 dní přede dnem nástupu na pobyt

 


80% z ceny objednaných a potvrzených služeb

 

13 až 8 dní přede dnem nástupu na pobyt

 


100% z ceny objednaných a potvrzených služeb

 

7 a méně dní přede dnem nástupu na pobyt

 

 

 

Stornopoplatky platné pro pobyty v mimosezóně

 

 

Stornovací poplatek

 

 

bez storno poplatku

 

ode dne potvrzení objednávky do 14 dnů přede dnem nástupu na pobyt

 


50% z ceny objednaných a potvrzených služeb

 

13 až 8 dní přede dnem nástupu na pobyt

 


100% z ceny objednaných a potvrzených služeb

 

7 a méně dní přede dnem nástupu na pobyt

6.2.2. Provozovatel určuje termíny tzn. Mimosezóny, tzv. Sezóny, tzn. Top sezóny, a Velikonoc, pro termíny pro účely storno poplatků dle bodu 6.2.1 těchto VOP předem tak, aby se zákazník měl možnost seznámit s podmínkami v případě zrušení rezervace dle bodu 6.2.1. těchto VOP nebo v případě částečného zrušení rezervace nebo nenastoupení zákazníka nebo účastníků pobytu na rezervovaný pobyt. Termíny pro tzv. Mimosezónu, tzv. Sezónu, tzn. Top sezónu, a Velikonoce jsou uvedeny v bodě 6.2. VOP, přičemž zákazník má možnost se s nimi seznámit před realizací objednávky.

6.3 V případě nenastoupení klienta na rezervovaný pobyt vzniká provozovateli hotelu nárok na storno poplatek ve výši 100% z ceny objednaných a potvrzených služeb.

6.4 V případě odstoupení klienta od smlouvy a zrušení rezervace nebo v případě částečného odstoupení klienta od smlouvy a částečného zrušení rezervace nebo nenastoupení klienta na rezervovaný pobyt při akciových pobytech vzniká provozovateli hotelu nárok na storno poplatek ve výši 100 % z ceny objednaných a potvrzených služeb.

6.5 V případě odstoupení klienta od smlouvy a zrušení rezervace, nebo částečného odstoupení klienta od smlouvy a částečného zrušení rezervace, nebo nenastoupení k pobytu zašle provozovatel hotelu klientovi písemně nebo e-mailem oznámení o uplatnění nároku provozovatele na storno poplatek a jeho v

ýšce ve smyslu těchto VOP do 14 dnů ode dne odstoupení klienta od smlouvy a zrušení rezervace, nebo ode dne částečného odstoupení klienta od smlouvy a částečného zrušení rezervace, nebo ode dne začátku pobytu v případě nenastoupení klienta k pobytu. Klient potvrzením objednávky a vyjádřením souhlasu s těmito VOP souhlasí a bere na vědomí, že provozovatel hotelu je oprávněn v případě odstoupení klienta od smlouvy a zrušení rezervace, nebo částečného odstoupení klienta od smlouvy a částečného zrušení rezervace, nebo nenastoupení k pobytu, jednostranně započítat pohledávku klienta na vrácení klientem uhrazené ceny pobytu při uskutečnění rezervace pobytu vůči pohledávce provozovatele hotelu na úhradu storno poplatku ve výši uvedené v těchto VOP ve výši, ve které se tyto pohledávky kryjí, přičemž částku přesahující vzájemné pohledávky klienta a provozovatele hotelu ve prospěch klienta uhradí provozovatel hotelu klientovi bezhotovostním bankovním převodem na bankovní účet klienta, ze kterého byla realizována úhrada ceny pobytu při rezervaci pobytu, a to do 30 pracovních dnů ode dne následujícího po dni odstoupení klienta od smlouvy a zrušení rezervace, nebo částečného odstoupení klienta od smlouvy a částečného zrušení a rezervace, nebo nenastoupení k pobytu. Bankovní poplatky spojené s vrácením ceny pobytu klientů nese klient.

6.6 Pro určení počtu dní při výpočtu storno poplatků je rozhodující den doručení písemného odstoupení od smlouvy a zrušení rezervace (doručení poštou na adresu provozovatele nebo mailem na info@vilajasna.sk).

6.7 V případě zakoupení služeb hotelu formou Dárkového poukazu bez rezervace konkrétního termínu s dobou platnosti maximálně na 1 rok hotel vyžaduje úhradu 100% zálohy z celkové ceny objednaných služeb. Dárkový poukaz nabývá platnosti v době připsání plné výše zálohy na číslo účtu hotelu. Hotel je po obdržení platby povinen do 48 hodin doručit elektronicky nebo poštou dárkový poukaz klientovi.

6.7.1 Smluvní strany se během objednání služeb dohodnou na přesné ceně, rozsahu služeb a době, jejichž platnosti jsou smluvní a neměnné.

6.7.2 Dárkový poukaz lze využít jednorázově a v plném rozsahu jeho hodnoty. Nelze jej vyměnit za hotovost. Klient je povinen při rezervačním procesu uvést číslo Dárkového poukazu a následně jej předložit osobně při nástupu na pobyt / využití jiné služby poskytující hotelem.

6.7.3. Na služby zakoupené formou Dárkového poukazu se nevztahují storno podmínky a řídí se smluvními podmínkami vzniklými při objednání služeb a následné dohodě obou stran.

6.7.4. Po uplynutí doby platnosti Dárkového poukazu ztrácí klient nárok na poskytnutí práv vyplývajících z vystaveného dárkového poukazu a to bez nároku na vrácení ceny zboží a/nebo služby, na které byl Dárkový poukaz vystaven.

6.8 Storno podmínky masáží, procedur a hotelových služeb

6.8.1 Klient má nárok na bezplatné zrušení předem objednaných masáží, procedur a hotelových služeb pouze v případě, že zrušení předem dohodnutých masáží, procedur a hotelových služeb provede nejméně 3 hodiny před jejich zahájením. V případě, že tak neučiní, bude klientovi započítán storno poplatek až do výše 100 % z ceny, předem jím rezervované masáže, procedury nebo hotelové služby.

6.9 V případě nevyužití rezervovaných služeb z jakýchkoli důvodů na straně klienta nebo osoby, která má být účastníkem pobytu, nebo bez uvedení důvodů (nenastoupení na pobyt), nevzniká klientovi právo na jakoukoli finanční či nefinanční náhradu, náhradní plnění nebo náhradu škody.

6.10 Změna nebo zrušení rezervace ze strany provozovatele

6.10.1 V případě, že z důvodů na straně provozovatele (provozní důvody, kapacitní důvody apod.) nelze klientovi nebo účastníkům pobytu poskytnout po potvrzení rezervace rezervované služby vůbec nebo částečně, provozovatel klienta o této skutečnosti neprodleně informuje e-mailem na klientem zadanou e-mailovou adresu při uskutečňování rezervace nebo telefonicky s návrhem řešení vzniklé situace.

6.10.2 V případě, že klient nabídku provozovatele přijme, nemá právo na jakoukoli další finanční či nefinanční náhradu nebo náhradu škody.

6.10.3 V případě, že klient nabídku provozovatele nepřijme, rezervace klienta se ruší a provozovatel vrátí klientovi uhrazenou cenu rezervovaných služeb stejným způsobem, jako byla klientem realizována úhrada za rezervované služby, podle toho, jakou formu realizace úhrady si klient při rezervaci pobytu zvolil, a to to do 14 dnů ode dne následujícího po dni zrušení rezervace.

6.10.4 Provozovateli nevzniká povinnost poskytnout klientovi nebo účastníkům pobytu rezervované služby vůbec nebo ve sjednaném rozsahu v případě vzniku okolností vylučujících odpovědnost. Okolnostmi vylučujícími odpovědnost jsou překážky, které nastaly nezávisle na vůli provozovatele, které brání ve splnění jeho povinností a nelze rozumně předpokládat, že by provozujete

¾ tuto překážku nebo její následky odvrátil nebo překonal, ani že by v době vzniku smluvního vztahu mohl tuto překážku předvídat, tzn. překážky vyšší moci (živelné pohromy, stávky, válečné konflikty, katastrofy, přerušení dodávek atd.), které nespadají pod kontrolu provozovatele a které znemožňují nebo narušují plnění povinností provozovatele. V případě vzniku okolnosti tzn. vyšší moci je provozovatel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat klienta is uvedením předpokládané doby jejího trvání. V takovém případě se provozovatel s klientem dohodne na způsobu řešení vzniklé situace individuálně. Klient však nemá právo na náhradu jakékoli škody vzniklé v důsledku okolností vylučujících odpovědnost.

V souvislosti s aktuální situací kolem COVID-19 a jejím přetrváváním iv době poskytování pobytů, budeme v případě vydání omezení týkajících se zákazu cestování, či rozsahu poskytování služeb reagovat tak jako dosud a našim klientům nabízet více možností řešení potvrzených a zarezervovaných pobytů. Jednou z nich bude také přesun zálohové platby na otevřený termín s nástupem do 30.09.2021, včetně situace totálního lockdownu.

Zvláštní ustanovení

7.1 V případě nejasností nebo otázek, které vzniknou při rezervaci, je klient oprávněn obrátit se na recepci hotelu telefonicky na telefonním čísle: +421 911 514135 nebo emailem: info@vilajasna.sk.

7.2 Check-in je možný v den začátku pobytu ve smyslu potvrzené rezervace od 15:00. Check-out je poslední den pobytu ve smyslu potvrzené rezervace do 10:00, pokud předem nebylo dohodnuto jinak.

7.3 Pokud se klient neubytuje nejpozději do 21.00 hodin. dne začátku pobytu, považuje se to za nenastoupení k pobytu (čl. 6 VOP), pokud předem nebylo dohodnuto jinak. V takovém případě si provozovatel hotelu vyhrazuje právo nabídnout ubytovací jednotku jiným klientům.

7.4 Pokud se klient ubytuje před 6.00 h v den jeho nástupu na pobyt, je považována

předchozí noc jako první pobytový den, pokud nebylo dohodnuto jinak.

7.5 Provozovatel hotelu je povinen ubytovat klienta, který se dostavil na check-in v 15:00. nejpozději do 21:00.

7.6 Pokud klient při check-out-u ve stanoveném čase neuvolní pokoj nejpozději do 10:00, bude mu účtován poplatek za „pozdní odjezd“ ve výši 15 Eur s DPH. V případě, že klient neuvolní pokoj po 12:00, má provozovatel hotelu právo účtovat klientovi poplatek ve výši 100 % z ceny pobytu dalšího pobytového dne. Pokoj lze považovat za uvolněný, až v tom případě, kdy klient vynese z dřevěnice všechny své věci a na recepci hotelu předá pověřenému pracovníkovi hotelu klíč.

7.6.1 Pokud provozovatel hotelu zjistí po odchodu klienta poškození, odcizení inventáře, nenahlášení konzumace je provozovatel hotelu oprávněn zúčtovat si tyto pohledávky po oznámení to klientovi z jeho kreditní karty. Pokud provozovatel nedisponuje údaji kreditní karty klienta, požádá ho o úhradu mailem ve kterém mu zašle platební údaje k úhradě částky.

7.7 V případě zvláštních požadavků (dětská postýlka, pozdní nástup, časný nástup nebo odjezd z pobytu), nebo zájmu o rezervaci doplňkových služeb, je klient oprávněn obrátit se na recepci hotelu telefonicky na telefonním čísle: +421 911 514135 nebo emailem: info@vilajasna .cz .

7.8 Provozovatel hotelu si vyhrazuje právo ve výjimečných případech (vis major situace, živelné pohromy, přebukování kapacity hotelu) nabídnout klientovi jiné ubytování, než bylo původně dohodnuto, pokud se podstatně neliší od potvrzené objednávky.

7.9 Hotel odpovídá za škodu způsobenou na vnesených nebo odložených věcech, tzn. hotel odpovídá za škodu na věcech, které byly ubytovanými klienty nebo pro ně vneseny, ledaže by ke škodě došlo i jinak. Vneseny jsou věci, které byly vyhrazeny k ubytování nebo k uložení věcí nebo které byly za tímto účelem předány některému z pracovníků hotelu. Doporučujeme klientům, aby na cenné věci využili uložení v trezoru, který je zabudován v dřevěničce. Za klenoty, peníze a jiné cennosti odpovídá hotel jen do výše 331,94 €.

Za klenoty, peníze a jiné cennosti odpovídá hotel pouze v případě, že byly převzaty do úschovy do hotelového trezoru na recepci, na základě potvrzení o převzetí.

7.10 Klient má právo na poskytnutí všech služeb, které byly uvedeny v potvrzení rezervace.

7.11 V hotelu není klientům dovoleno používat vlastní elektrické, plynové spotřebiče. Toto omezení se nevztahuje na používání elektrických spotřebičů nainstalovaných v pokoji nebo přenosných elektrických zařízení sloužících k osobní hygieně klienta (holící strojek, vysoušeč vlasů apod.).

7.13 Room service je zpoplatněn dle ceníku.

7.14 Malá domácí zvířata je možné spoluubytovat v hotelu pouze po souhlasu provozovatele hotelu. Ubytování malých zvířat je zpoplatněno jako služba cenou uvedenou v ceníku hotelu. Klient nese zodpovědnost za všechny škody způsobené zvířetem během pobytu v hotelu. Klient se zavazuje ri

dit se pokyny personálu a je povinen dodržovat podmínky, které jsou uvedeny v pravidlech pro majitele domácích mazlíčků, které jsou poskytnuty klientovi na recepci při příjezdu – check-in-e.

7.14.1 V případě nedodržení pravidel týkajících se pobytu v hotelu s domácím zvířetem, je provozovatel oprávněn účtovat klientovi jednorázovou pokutu ve výši 333 €. V případě poškození, zničení majetku a inventáře hotelu majitel zvířete odpovídá za škodu a bude mu na finálním účtu navíc účtována celková škoda. Při opakovaném porušení jakéhokoli z výše uvedených bodů bude majitel zvířete vyzván, aby neprodleně opustil areál hotelu bez nároku na vrácení peněz.

7.15 Provozovatel hotelu může na žádost klienta prodloužit jeho pobyt, v případě, že je volná kapacita.

7.16 Recepce nebo ostatní personál hotelu na požádání zajistí přivolání Rychlé Lékařské Péče (RLS). Provozovatel hotelu je oprávněn požadovat peněžitou náhradu za všechny způsobené výdaje související s ošetřením klienta nebo odstraněním škod způsobených nemocí a úrazem klienta.

7.17 Smluvní vztah mezi klientem a hotelem končí v den jeho odjezdu zaplacením závěrečného účtu (zohledněním účtu za všechny konzumované služby nebo nakoupené zboží během pobytu a odečtením případné zálohové platby) v domácí měně. Klient účet vyrovná platbou v hotovosti v domácí měně, kreditní kartou nebo fakturou – převodem na účet po předchozí dohodě na základě vystavení faktury.

7.17.1 V případě, že klient neuhradí závěrečný účet, provozovatel hotelu je oprávněn zadržet všechny věci, které klient vnesl do ubytovacího zařízení.

7.18 Klient nese odpovědnost za všechny jím způsobené škody hotelu vzniklé během jeho pobytu. V případě, že škodu způsobilo dítě, odpovědnost nese jeho zákonný zástupce. Provozovatel hotelu je oprávněn nárokovat si u klienta veškeré škody vzniklé chováním klienta, při kterém dochází k poškozování majetku hotelu.

7.19 Provozovatel hotelu je oprávněn ukončit a odstoupit od smlouvy s okamžitou platností a bez nároku klienta na vrácení peněz, pokud:

7.19.1 Klient úmyslně nebo nedbalostí poškozuje majetek hotelu, chová se

v rozporu se zásadami slušného společenského chování a morálky a obtěžuje jiné klienty hotelu.

7.19.2 Zdravotní stav klienta ohrožuje nebo může ohrozit zdraví ostatních osob (personál a další klienti hotelu).

7.20 V případě stížnosti nebo reklamace je klient povinen ji nahlásit okamžitě a neprodleně. Reklamační řád je k dispozici na recepci hotelu.

7.21 Klient je povinen řídit se platným ubytovacím řádem hotelu. Ubytovací řád je k dispozici na recepci hotelu i na dřevěnicích.

Škody

8.1 Pokud klient způsobí hotelu poškození na majetku, má hotel nárok na finanční náhradu škody přímo na místě. Výše se bude specifikovat na základě ceníku volně dostupného na hotelové recepci resp. na základě pořizovací ceny. V případě, že se hotel a hotelový klient nedohodnou hned a dobrovolně na místě, má hotel právo přivolat k dořešení škody policejní hlídku.

8.2 V případě spuštění falešného poplachu z důvodu nerespektování požárních bezpečnostních opatření jako

zákaz kouření ve vnitřních prostorách hotelu a dřevěnic
spuštění kouřové clony při akcích
používání otevřeného ohně v prostorách hotelu
v jiných případech spuštění falešného poplachu

může být ze strany poskytovatele služeb vyúčtován poplatek až do výše 2.000 Eur.

Skupinové rezervace nad 10 osob

9.1 Podmínky rezervace skupinových pobytů se upravují individuálně na základě dohody s provozovatelem hotelu.

9.2 Klient se zavazuje poskytnout hotelu přesný údaj o počtu zúčastněných osob ao výběru

jídel a to nejpozději 7 pracovních dnů před začátkem akce

9.2.1 Tyto údaje se považují za garantovaný minimální počet osob, který hotel klientovi

vyúčtuje.

9.3 Reklamní materiál – klient se zavazuje požádat hotel o souhlas s umístěním reklamních materiálů a výzdoby. Prostory, ve kterých bude tento materiál umístěn, nesmí být reklamou ani výzdobou poškozeny. Veškeré náklady související s montáží a demontáží hradí klient.

9.3.1 Použití loga hotelu a názvu hotelu na reklamním materiálu je povoleno pouze s předchozím souhlasem provozovatele hotelu.

9.5 Platební podmínky

9.5.1 Zálohová platba je vyčíslena podle bodu 5.2 VOP.

9.5.2 Vyúčtovací faktura se vystavuje se splatností 14 dní od dodání služeb.

9.5.3 Při nedodržení splatnosti faktury je provozovatel hotelu oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení platby.

Akční pobyty

10.1 Provozovatel hotelu je oprávněn nabízet akční pobyty (last minute, first moment apod.). Počet pokojů vyhrazených pro akční pobyty je omezen.

10.2 Na rezervaci a realizaci akciových pobytů jsou platné tyto VOP.

10.3 Kombinování či kumulování slev či jakýchkoliv akciových nabídek provozovatele není možné.

Ochrana osobních údajů a ochrana soukromí

11.1 Pro

Provozovatel provádí zpracování osobních údajů v souladu s požadavky NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů ao volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 9 jen „GDPR“) i zákona 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů (dále jen „Zákon“).

11.2 Provozovatel zpracovává osobní údaje klientů za účelem rezervace, prodeje, využívání služeb klienty v ubytovacích zařízeních provozovatele a kontroly jejich využívání. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytnou ke splnění účelu zpracování – rezervace, prodeje, využívání služeb klienty v ubytovacích zařízeních provozovatele a kontroly jejich využívání, avšak maximálně po dobu dvou let od sběru těchto údajů. V případě účetních dokladů je doba uchovávání požadována příslušnou legislativou deset let. Osobní údaje využívané za účelem rezervace, prodeje, využívání služeb klienty v ubytovacích zařízeních provozovatele a kontroly jejich využívání jsou Provozovatelem zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1. b) GDPR, přičemž součástí plnění předsmluvních i smluvních vztahů je plnění povinností vyplývajících z příslušné legislativy upravující výkon předmětu podnikání provozovatele.

11.3 Provozovatel může zpracovávat osobní údaje klienta pro účely marketingu, v případě udělení výslovného souhlasu, který může klient udělit vyplněním údajů při online rezervaci a kliknutím na souhlas se zpracováním osobních údajů nebo přímo na recepci svým podpisem.

11.4 Z důvodu oprávněného zájmu na bezpečnosti ubytovaných hostů jakož i ochraně majetku provádí provozovatel monitorování vybraných prostor svého provozu.

11.5 Úplné znění informace o zpracování osobních údajů je zveřejněno na webovém sídle provozovatele www.vilavista.sk i na recepci a klient potvrzením těchto podmínek prohlašuje, že se s jejím zněním seznámil.

Závěrečná ustanovení

12.1 Tyto VOP a právní vztahy vzniklé na jejich základě se řídí právním řádem České republiky.

12.2 Pokud by některé ustanovení těchto VOP bylo nebo se stalo neplatným, neúčinným nebo nevynutitelným, nedotýká se taková neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost platnosti a účinnosti ostatních ustanovení těchto VOP.

12.3 Klient při potvrzení rezervace vyjadřuje svůj souhlas s těmito VOP a zavazuje se je dodržovat. Provozovatel hotelu si vyhrazuje právo na změnu těchto VOP. Povinnost písemného oznámení změny VOP je splněna umístěním změněných VOP na internetové stránce provozovatele hotelu www.vilavista.sk.

12.4 Jakýkoliv spor vyplývající z těchto VOP nebo právních vztahů na jejich základě vzniklých, včetně sporu o výklad těchto VOP, v případě, že se mezi účastníky právního vztahu nedosáhne smírného vyřešení sporu, bude náležet do pravomoci slovenských soudů.

12.5 Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1. března 2019

Apartmánový dům Vila Vista a Chata Vista

Demänovská Dolina 203

Demänovská Dolina 031 01

Provozovatel:

Jibstar Distribution, s.r.o.

Demänovská Dolina 203

Demänovská Dolina 031 01

IČ: 45867054

IČ DPH: SK2023150426

Zapsaný v obchodním rejstříku Okresního soudu Žilina, oddíl Sro, vložka číslo 53889/L

Bankovní spojení: Fio Banka, a.s.

Číslo účtu: 2900308149/8330

IBAN: SK5983300000002900308149

SWIFT: FIOZSKBAXXX

Drag