OGÓLNE WARUNKI I WARUNKI

Imprezy

1.1 Dostawca: Operator Vila Vista Apartment House i Chata Vista – zwany dalej „hotelem”.

1.1.1 Hotel świadczy usługi noclegowe, kongresowe, relaksacyjne i dodatkowe, które odpłatnie zapewnia klientowi.

1.2 Klient: Klient usług hotelowych, zwany dalej „Klientem”.

1.3 Stosunek umowny pomiędzy operatorem a klientem powstaje z chwilą doręczenia klientowi przez operatora dokumentu „potwierdzenie rezerwacji”.

Postanowienia wstępne

2.1 Niniejsze ogólne warunki (zwane dalej „OWH”) dotyczą świadczenia usług przez operatora Vila Vista Apartment House i Chata Vista, Demänovská Dolina 203, 031 01 Demänovská Dolina, obsługiwanej przez Jibstar Distribution, s.r.o., Demänovská dolina 203, 031 01 Demänovská Dolina, REGON: 45867054, NIP: SK2023150426, zarejestrowana w rejestrze handlowym Sądu Rejonowego w Żylinie, sekcja Sro, numer wpisu 53889/L (zwana dalej „Operatorem”), warunków płatności i anulacji rezerwacji dokonanych przez klienta, korzystania z systemu rezerwacji online oraz wszelkich innych praw i obowiązków wynikających ze stosunku prawnego powstałego przy rezerwacji usług hotelowych.

2.2 Klient jest uprawniony do korzystania z usług hotelu tylko wtedy, gdy wyrazi zgodę na OWU. Klient we własnym interesie powinien zapoznać się z niniejszymi OWU przed dokonaniem rezerwacji. Przy wielokrotnym korzystaniu z usług hotelu klient jest każdorazowo zobowiązany do zapoznania się z aktualną wersją Ogólnych Warunków. Operator hotelu zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszych OWU, przy czym zmiana OWU obowiązuje od dnia ich opublikowania na stronie internetowej operatora hotelu – www.vilavista.sk. Potwierdzając rezerwację, klient wyraża bezwarunkową zgodę na niniejsze Ogólne Warunki i ich załączniki. Na życzenie Klienta Operator może przesłać Klientowi aktualnie obowiązujący tekst OWU w formie wiadomości e-mail zawierającej link do aktualnie obowiązującego i obowiązującego tekstu OWU na adres e-mail Klienta. adres e-mail podany przez klienta podczas pierwszego kontaktu z hotelem i dokonywania rezerwacji zgodnie z niniejszymi OWU.

2.3 Klient zgadzając się na niniejsze OWU oświadcza, że ​​ukończył co najmniej 18 lat i jest zdolny do nabywania praw i zaciągania zobowiązań we własnym imieniu.

2.4 Klient ma możliwość rezerwacji usług poprzez internetowy system rezerwacji online dostępny na stronie www.vilavista.sk lub rezerwację telefoniczną, e-mailową lub za pośrednictwem osób trzecich (np. booking.com).

2.5 Podczas całego pobytu klient zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu zakwaterowania operatora, który jest dostępny w domku drewnianym oraz w recepcji hotelu.

Rezerwacja

3.1 Rezerwacji można dokonać we własnym imieniu lub na rzecz osoby trzeciej.

3.2 Dokonując rezerwacji, klient ma możliwość wyszukania aktualnie dostępnych miejsc noclegowych w hotelu zgodnie z wymaganiami wpisanymi w rezerwacji online na stronie www.vilavista.sk (data przyjazdu, data wyjazdu itp.) dla cen wskazany bezpośrednio podczas rezerwacji on-line na odpowiedniej stronie internetowej po wpisaniu wymagań klienta w zamieszczonym tam formularzu lub bezpośrednio w recepcji hotelu drogą mailową lub telefoniczną.

3.3 Podczas rezerwacji, po wybraniu wszystkich danych na początek i koniec pobytu, usługi dodatkowe itp. klient wypełnia wszystkie wymagane dane (imię i nazwisko, adres, kontakt telefoniczny, kontakt e-mailowy, ilość osób, w przypadku dzieci, podać ich wiek w czasie planowanego pobytu, interesujący ich pakiet pobytowy). Kontaktując się bezpośrednio z recepcją drogą mailową lub telefoniczną podadzą następujące dane. Operator jest zobowiązany do realizacji zamówienia bezpośredniego w ciągu 24 godzin. od jego otrzymania, a następnie potwierdzić lub odrzucić zamówienie klienta.

3.4 Po wypełnieniu wszystkich wymaganych danych w formularzu oraz po dokonaniu płatności online (płatność kartą, płatność za pośrednictwem bankowości internetowej (Tatrapay) klient otrzyma na adres e-mail dokument „potwierdzenie rezerwacji” z numerem rezerwacji adres podany przez klienta podczas dokonywania rezerwacji.W dokumencie „potwierdzenie rezerwacji” zawiera oprócz numeru rezerwacji podstawowe informacje o pobycie i uczestnikach pobytu, zarezerwowanych i opłaconych usługach, informacje o obiekcie noclegowym, informacje o warunki anulacji i inne dodatkowe informacje (zameldowanie, wymeldowanie, opcje usług dodatkowych i Przyjazd).

3.4.1 informacje o usługach dodatkowych oraz o możliwości zakwaterowania ze zwierzęciem znajdują się na stronie www.liptovskydvor.sk.

3.5 W przypadku, gdy klient nie jest zainteresowany opłaceniem zarezerwowanych dla niego usług płatnością on-line w trakcie rezerwacji on-line, istnieje możliwość zapłaty za zarezerwowane usługi w formie bezgotówkowego przelewu bankowego na rachunek bankowy operatora przy rezerwacji pobytu. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności przelewem bezgotówkowym, Operator prześle Klientowi drogą mailową dokument „informacje przedrezerwacyjne” zawierający dane dotyczące wybranych przez Klienta usług, imię i nazwisko Klienta, rezerwację liczba, data przyjazdu i wyjazdu, liczba osób oraz, w przypadku d

takie jak wiek, cena pobytu, informacje o tym, co jest wliczone w cenę pobytu, warunki płatności, warunki anulacji itp. Dokument „informacja przedrezerwacyjna” jest również podstawą do dokonania płatności za wybrane przez klienta usługi, ze wskazaniem danych bankowych operatora w celu dokonania płatności, symbolu zmiennego, informacji o terminie płatności. Jeżeli nie zostanie wpisany prawidłowy numer symbolu zmiennej, operator nie ma możliwości przypisania wpłaty klienta, w związku z czym dokonaną w ten sposób wpłatę uważa się za niezrealizowaną. Termin realizacji wybranych przez klienta usług to zazwyczaj 3 dni robocze od daty doręczenia klientowi dokumentu „informacje przedrezerwacyjne”. Operator zastrzega sobie prawo do indywidualnego ustalenia innego terminu płatności niż podany w zdaniu poprzednim. Jeżeli cena nie zostanie zapłacona prawidłowo i terminowo (w prawidłowej wysokości z poprawnym symbolem zmiennym i terminem płatności), rezerwacja zaliczkowa zostaje anulowana przez operatora i prawo klienta do rezerwacji z wyprzedzeniem wygasa, natomiast klientowi nie przysługują żadne odszkodowania lub szkody finansowe lub niefinansowe. Po opłaceniu przez klienta wybranych usług, klient otrzymuje e-mail potwierdzający rezerwację z numerem rezerwacji. Rezerwacja staje się ważna i wzajemnie wiążąca po zaksięgowaniu środków na koncie operatora.

3.6 Przydzielony numer rezerwacji służy do potwierdzenia rezerwacji, jako dane kontaktowe w celu dokonania zmian lub anulowania rezerwacji oraz potwierdzenia po przyjeździe. Z tego powodu klient jest zobowiązany do bezpiecznego przechowywania numeru rezerwacji.

3.7 Realizacja bonu podarunkowego i rezerwacja takiego pobytu możliwa jest wyłącznie za pośrednictwem recepcji hotelowej (dane kontaktowe w § 6 Ogólnych Warunków).

Cena

4.1 Podając cenę za pobyt dla klienta, operator hotelu kieruje się dynamicznymi cenami oraz aktualnymi promocjami. Cena uzależniona jest od liczby osób i ich wieku oraz od obłożenia hotelu i okresu pobytu, na który klient prosi o wycenę. Dokładna cena za pobyt w określonym terminie jest określona w systemie rezerwacyjnym operatora.

4.1.1 Oferta cenowa jest ważna do określonego terminu opcji, który jest związany z każdą rezerwacją wstępną od momentu jej utworzenia przez operatora i jest niewiążącą ofertą cenową tj. nie reprezentuje prawa klienta do wybranych przez niego usług (przepustowości) i ceny.

4.1.2 W przypadku, gdy przed doręczeniem Operatorowi potwierdzenia zainteresowania ze strony Klienta pojawi się możliwość rezerwacji wybranych przez Klienta usług (przepustowość itp.) lub zmieni się cena, Operator prześle Klientowi informację o wypowiedzeniu opcji rezerwacji lub nowej oferty cenowej, a jeśli klient nie jest zainteresowany zmianą, ustaje komunikacja między klientem a operatorem, a także żądanie i oferta, a klientowi nie przysługują żadne finansowe lub odszkodowania lub szkody niefinansowe.

4.2 Cena podana w potwierdzeniu rezerwacji jest wiążąca. Cena może ulec zmianie w przypadku zmiany liczby osób lub zakres zamawianych usług tylko za zgodą operatora.

4.2.1 Klientowi nie przysługuje obniżka ceny, jeżeli promocyjna oferta zakwaterowania została wystawiona na sprzedaż po potwierdzeniu jego rezerwacji.

4.2.2 Zniżki i promocje nie mogą być łączone i kumulowane, chyba że zaznaczono inaczej.

Warunki płatności

5.1 Potwierdzając rezerwację klient wyraża zgodę na dokonanie płatności za zarezerwowany pobyt na rzecz operatora hotelu. Klient zobowiązany jest do opłacenia zarezerwowanego pobytu z góry poprzez wpłatę kwoty kaucji określonej na fakturze zaliczkowej/ w rezerwacji zaliczkowej przy rezerwacji on-line poprzez formularz rezerwacyjny na stronie hotelu/ w potwierdzeniu rezerwacji przy rezerwacji bezpośredniej telefonicznie lub mailowo na podany przez klienta adres e-mail.

5.2 W ramach procesu rezerwacji operator hotelu ma prawo zażądać od klienta wpłaty zaliczki w wysokości do 100% ceny wszystkich zamówionych usług w trakcie pobytu, w terminie 3 dni po potwierdzeniu rezerwacji. Rezerwacja staje się wiążąca z chwilą zaksięgowania zaliczki na koncie hotelu.

5.3 Zaliczkę za zamówione i potwierdzone usługi należy wpłacić nie później niż 3 dni po otrzymaniu faktury zaliczkowej/potwierdzeniu rezerwacji pod rygorem anulowania rezerwacji. Płatności można dokonać:

5.3.1 Przelewem na rachunek: Tatra banka, a.s., numer rachunku 2627715519/1100 (IBAN SK08 1100 0000 0026 2771 5519), kod SWIFT: TATR SK BX, ze wskazaniem symbolu zmiennej – numer rezerwacji.

5.3.2 Kartą płatniczą – klient podaje imię i nazwisko posiadacza, numer rezerwacji, datę ważności karty, numer karty płatniczej oraz pisemną zgodę na użytkowanie.

5.3.3 Płatności można dokonać gotówką lub kartą kredytową bezpośrednio w hotelu. W przypadku rezerwacji pobytu na mniej niż 3 dni operator zastrzega sobie prawo do poproszenia klienta o niezwłoczne przesłanie potwierdzenia wpłaty, aby rezerwację można było uznać za potwierdzoną. Po pomyślnym otrzymaniu zaliczki k

Klient zostanie poinformowany o wpłynięciu wpłaty i na życzenie Klienta otrzyma fakturę za otrzymany depozyt.

5.4 Opłaty bankowe związane z zapłatą ceny za usługi zarezerwowane dla klienta ponosi w całości klient.

5.5 Cena zakwaterowania i usług z nim związanych zawiera również podatek VAT zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa. Cena nie zawiera jednak podatku miejscowego, który klient zobowiązany jest zapłacić bezpośrednio w danym obiekcie noclegowym według stawek podatków lokalnych obowiązujących zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa w czasie pobytu klienta w danym obiekcie noclegowym.

5.6 Rachunek za usługę (dokument podatkowy) wystawiany jest klientowi w dniu wyjazdu bezpośrednio w recepcji hotelu. W przypadku chęci wystawienia przez Klienta dokumentu podatkowego w postaci faktury wystawionej na rzecz osoby prawnej lub osoby fizycznej – przedsiębiorcy, zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Operatora podczas dokonywania rezerwacji online przez wprowadzenie go w pozycji „uwagi” w systemie rezerwacji on-line, gdzie określa dokładne i prawidłowe dane do faktury osoby prawnej (nazwa firmy, siedziba, REGON, NIP, wpis do rejestru handlowego, rachunek bankowy) lub osoba fizyczna – przedsiębiorca (nazwa firmy, miejsce prowadzenia działalności, numer identyfikacyjny, NIP, wpis do rejestru handlowego lub innego rejestru, powiązanie z bankiem) do operatora. Zmiana nie jest możliwa po uiszczeniu opłaty za pobyt.

Zmiany rezerwacji i warunki anulacji

6.1 Wszelkie zmiany rezerwacji przez klienta mogą być dokonywane pisemnie, telefonicznie lub e-mailem za pośrednictwem recepcji hotelowej pod adresem:

numer telefonu: +421 911 514135

adres e-mail: info@vilajasna.sk

adres pocztowy: Apartamenty Vila Vista, Demänovská Dolina 203, Dem.Dolina 03101

Prosząc o zmianę rezerwacji, klient musi zawsze podać imię i nazwisko oraz numer rezerwacji nadany i przesłany klientowi podczas dokonywania rezerwacji.

6.1.2 Jeżeli klient zażąda zmiany potwierdzonej rezerwacji, której operator nie może przyjąć ze względu na pojemność lub inne przyczyny operacyjne, operator nie jest zobowiązany do spełnienia prośby klienta o zmianę potwierdzonej rezerwacji i operator ma prawo odrzucić żądanie klienta, przy czym klientowi nie przysługuje odszkodowanie ani żadna inna płatność finansowa lub niefinansowa ze strony operatora.

6.2 Definicje okresów – poza sezonem, sezonem, szczytem sezonu i Wielkanocą:

DEFINICJA OKRESÓW

 

Daktyle

 


POZA SEZONEM

 

01.09 – 22.12, 10.01 – 28.01, 08.03 – 31.03, 06.04 – 30.06.2021

 


PORA ROKU

 

01.07 – 31.08, 29.01 – 07.03.2021

 


NAJLEPSZY SEZON

 

23.12 – 09.01.2021

 


WIELKANOC

 

01.04 – 05.04.2021

 

 


6.2.1 W przypadku odstąpienia klienta od umowy i anulowania rezerwacji, operatorowi hotelu przysługuje opłata za anulowanie w następujący sposób:

Opłaty anulacyjne obowiązujące w przypadku pobytów w sezonie, szczycie sezonu i podczas Wielkanocy

 

 

Opłata za umorzenie

 

 

brak opłaty za anulowanie

 

od daty potwierdzenia zamówienia do 29 dni przed datą przyjazdu

 


40% ceny zamówionych i potwierdzonych usług

 

14 do 28 dni przed dniem przyjazdu

 


80% ceny zamówionych i potwierdzonych usług

 

13 do 8 dni przed datą przyjazdu

 


100% ceny zamówionych i potwierdzonych usług

 

7 lub mniej dni przed datą przyjazdu

 

 

 

Opłaty anulacyjne obowiązujące w przypadku pobytów poza sezonem

 

 

Opłata za umorzenie

 

 

brak opłaty za anulowanie

 

od daty potwierdzenia zamówienia do 14 dni przed datą przyjazdu

 


50% ceny zamówionych i potwierdzonych usług

 

13 do 8 dni przed datą przyjazdu

 


100% ceny zamówionych i potwierdzonych usług

 

7 lub mniej dni przed datą przyjazdu

6.2.2. Operator wyznacza terminy tzw Poza sezonem, tzw. Pory roku, tzw Szczyt sezonu i Wielkanoc, dla terminów opłat anulacyjnych zgodnie z pkt. 6.2.1 niniejszych OWU z wyprzedzeniem, tak aby klient miał możliwość zapoznania się z warunkami w przypadku anulacji rezerwacji zgodnie z pkt. 6.2.1. niniejszych OWU lub w przypadku częściowej anulacji rezerwacji lub nieprzybycia klienta lub uczestników pobytu na zarezerwowany pobyt. Terminy tzw Poza sezonem, tzw. Sezon, tzw. Szczyt sezonu i Wielkanoc wymienione są w punkcie 6.2. Ogólne Warunki, natomiast Klient ma możliwość zapoznania się z nimi przed złożeniem zamówienia.

6.3 W przypadku nieprzybycia klienta na zarezerwowany pobyt, operatorowi hotelu przysługuje opłata anulacyjna w wysokości 100% ceny zamówionych i potwierdzonych usług.

6.4 W przypadku odstąpienia klienta od umowy i anulowania rezerwacji lub w przypadku częściowego odstąpienia klienta od umowy i częściowej anulacji rezerwacji lub nieprzybycia klienta na zarezerwowany pobyt podczas pobytów promocyjnych, operatorowi hotelu przysługuje opłata anulacyjna w wysokości 100% ceny zamówionych i potwierdzonych usług.

6.5 W przypadku odstąpienia klienta od umowy i anulowania rezerwacji lub częściowego odstąpienia klienta od umowy i częściowego anulowania rezerwacji lub nie pojawienia się, operator hotelu prześle klientowi pisemnie lub e- powiadomienie mailowe o prawie operatora do opłaty anulacyjnej i jej

w rozumieniu niniejszych OWU w terminie 14 dni od dnia odstąpienia klienta od umowy i anulowania rezerwacji lub od dnia częściowego odstąpienia klienta od umowy i częściowego anulowania rezerwacji, lub od dnia rozpoczęcie pobytu w przypadku, gdy klient nie rozpocznie pobytu. Potwierdzając zamówienie i wyrażając zgodę na niniejsze OWU, klient wyraża zgodę i przyjmuje do wiadomości, że operator hotelu jest uprawniony do jednostronnego potrącenia roszczenia klienta w przypadku odstąpienia przez klienta od umowy i anulowania rezerwacji lub częściowego odstąpienia od umowy klient od umowy i częściowe anulowanie rezerwacji, lub niestawienie się za zwrotem ceny pobytu zapłaconej przez klienta przy rezerwacji pobytu przeciwko roszczeniu operatora hotelu o zapłatę opłaty anulacyjnej w określonej wysokości w niniejszych OWU w wysokości, w jakiej roszczenia te są pokryte, przy czym kwota przewyższająca wzajemne roszczenia klienta i operatora hotelowego na rzecz klienta zostanie wypłacona klientowi przez operatora hotelowego przelewem bezgotówkowym na rzecz klienta rachunek bankowy klienta, z którego została zapłacona cena pobytu przy rezerwacji pobytu, w terminie 30 dni roboczych od dnia następującego po dniu odstąpienia klienta od umowy i anulowania rezerwacji lub częściowego odstąpienia klienta od umowy oraz częściowe anulowanie i rezerwacje lub niedojazdy na pobyt. Opłaty bankowe związane ze zwrotem ceny pobytu klienta ponosi klient.

6.6 Dzień doręczenia pisemnego odstąpienia od umowy i anulowania rezerwacji (przesyłka pocztą na adres operatora lub pocztą elektroniczną na adres info@vilajasna.sk) jest decydujący dla ustalenia liczby dni przy naliczaniu opłat za rezygnację.

6.7 W przypadku zakupu usług hotelowych w formie Bonu Podarunkowego bez rezerwacji na konkretną datę z maksymalnym okresem ważności 1 rok, hotel wymaga zapłaty 100% całkowitej ceny zamówionych usług. Bon upominkowy staje się ważny w momencie zaksięgowania pełnej kwoty zadatku na numer konta hotelu. Po otrzymaniu wpłaty hotel jest zobowiązany do dostarczenia klientowi bonu podarunkowego drogą elektroniczną lub pocztą w ciągu 48 godzin.

6.7.1 Podczas zamawiania usług strony umowy ustalają dokładną cenę, zakres usług i okres ich ważności, które są umowne i niezmienne.

6.7.2 Bon podarunkowy może być wykorzystany jednorazowo w pełnym zakresie jego wartości. Nie można go wymienić na gotówkę. Klient zobowiązany jest do wskazania numeru Bonu Podarunkowego podczas procesu rezerwacji, a następnie okazania go osobiście przy rozpoczęciu pobytu / skorzystaniu z innej usługi świadczonej przez hotel.

6.7.3. Usługi zakupione w formie Bonu Podarunkowego nie podlegają warunkom anulowania i podlegają warunkom stworzonym podczas zamawiania usług i późniejszej umowy obu stron.

6.7.4. Po wygaśnięciu Bonu Podarunkowego klient traci prawo do uprawnień wynikających z wystawionego Bonu Podarunkowego bez prawa do zwrotu ceny towaru i/lub usługi, na którą został wystawiony Bon Podarunkowy.

6.8 Warunki anulowania masaży, zabiegów i usług hotelowych

6.8.1 Klient ma prawo do bezpłatnej anulacji wcześniej zamówionych masaży, zabiegów i usług hotelowych tylko wtedy, gdy anuluje wcześniej umówione masaże, zabiegi i usługi hotelowe co najmniej 3 godziny przed ich rozpoczęciem. Jeśli tego nie zrobi, klient zostanie obciążony opłatą za anulowanie rezerwacji w wysokości do 100% ceny masażu, zabiegu lub usługi hotelowej zarezerwowanej przez niego z wyprzedzeniem.

6.9 W przypadku nieskorzystania z zastrzeżonych usług z jakiegokolwiek powodu po stronie klienta lub osoby, która ma być uczestnikiem pobytu, lub bez podania przyczyn (nieprzyjazdu na pobyt), klient jest nie jest uprawniony do jakiejkolwiek rekompensaty finansowej lub niefinansowej, świadczenia zastępczego lub odszkodowania za szkody.

6.10 Zmiana lub anulowanie rezerwacji przez operatora

6.10.1 W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie operatora (przyczyny eksploatacyjne, przepustowość itp.) nie jest możliwe zapewnienie klientowi lub uczestnikom pobytu zarezerwowanych usług w całości lub w części po potwierdzeniu rezerwacji, operator niezwłocznie poinformuje klienta o tym fakcie drogą mailową na adres e-mail podany przez klienta podczas dokonywania rezerwacji lub telefonicznie z propozycją rozwiązania zaistniałej sytuacji.

6.10.2 W przypadku, gdy klient zaakceptuje ofertę operatora, nie przysługuje mu żadne inne finansowe lub niefinansowe odszkodowanie lub odszkodowanie.

6.10.3 W przypadku, gdy klient nie zaakceptuje oferty operatora, rezerwacja klienta zostaje anulowana, a operator zwraca klientowi zapłaconą cenę zarezerwowanych usług w taki sam sposób jak klient zapłacił za zarezerwowane usługi, w zależności od formę płatności wybraną przez klienta przy rezerwacji pobytu w terminie 14 dni od dnia następującego po dniu anulowania rezerwacji.

6.10.4 Operator nie jest zobowiązany do świadczenia zastrzeżonych usług klientowi lub uczestnikom pobytu w całości lub w uzgodnionym zakresie w przypadku zaistnienia okoliczności wyłączających odpowiedzialność. Okoliczności wyłączające odpowiedzialność to przeszkody powstałe niezależnie od woli operatora, które uniemożliwiają wykonanie jego zobowiązań i nie można zasadnie przyjąć, że operator

że uchylił lub przezwyciężył tę przeszkodę lub jej konsekwencje, ani że nie mógł przewidzieć tej przeszkody w momencie nawiązania stosunku umownego, tj. tak zwane przeszkody siły wyższej (klęski żywiołowe, strajki, konflikty wojenne, katastrofy, przerwy w dostawach itp.), które nie są pod kontrolą operatora, a które uniemożliwiają lub zakłócają realizację zobowiązań operatora. W przypadku wystąpienia tzw siły wyższej, operator jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania klienta o tym fakcie, w tym przewidywanego czasu trwania. W takim przypadku operator ustali z klientem sposób rozwiązania sytuacji indywidualnie. Klientowi nie przysługuje jednak odszkodowanie za szkody powstałe w wyniku okoliczności wyłączających odpowiedzialność.

W związku z obecną sytuacją związaną z COVID-19 i jej utrzymywaniem się nawet w trakcie realizacji pobytów, w przypadku nałożenia ograniczeń dotyczących zakazu podróżowania lub zakresu świadczenia usług, zareagujemy jak dotychczas i zaoferujemy naszym klientom więcej możliwości za rozwiązywanie potwierdzonych i zarezerwowanych pobytów. Jednym z nich będzie przeniesienie zaliczki na termin otwarty od 30 września 2021 r., z uwzględnieniem sytuacji totalnego zamknięcia.

Przepisy szczególne

7.1 W przypadku niejasności lub pytań, które pojawią się podczas rezerwacji, klient ma prawo skontaktować się z recepcją hotelu pod numerem telefonu: +421 911 514135 lub mailowo: info@vilajasna.sk.

7.2 Zameldowanie możliwe jest w dniu rozpoczęcia pobytu zgodnie z potwierdzoną rezerwacją od godziny 15:00. Wymeldowanie następuje ostatniego dnia pobytu zgodnie z potwierdzoną rezerwacją do godziny 10:00, chyba że wcześniej ustalono inaczej.

7.3 Jeżeli klient nie zamelduje się nie później niż do godziny 21:00. w dniu rozpoczęcia pobytu uważa się go za niedojazd na pobyt (art. 6 Ogólnych Warunków), chyba że wcześniej ustalono inaczej. W takim przypadku operator hotelu zastrzega sobie prawo do zaoferowania miejsca noclegowego innym klientom.

7.4 Zameldowanie się klienta przed godziną 6:00 w dniu pobytu uważa się za

poprzedniego noclegu jako pierwszego dnia pobytu, chyba że uzgodniono inaczej.

7.5 Operator hotelu ma obowiązek zakwaterować klienta, który przyjechał na zameldowanie o godzinie 15:00. najpóźniej do 21:00

7.6 Jeśli klient nie opuści pokoju w momencie wymeldowania najpóźniej do godziny 10:00, zostanie obciążony opłatą za „późny wyjazd” w wysokości 15 euro z VAT. Jeżeli klient nie opuści pokoju po godzinie 12:00, operator hotelu ma prawo obciążyć klienta opłatą w wysokości 100% ceny kolejnego dnia pobytu. Pokój można uznać za opuszczony tylko wtedy, gdy klient wyjmie wszystkie swoje rzeczy z drewnianego domu i przekaże klucz upoważnionemu pracownikowi hotelu w recepcji hotelu.

7.6.1 Jeżeli po wyjeździe klienta operator hotelu stwierdzi uszkodzenie, kradzież inwentarza, niezgłoszenie zużycia, operator hotelu jest uprawniony do uregulowania tych należności po powiadomieniu klienta z jego karty kredytowej. Jeśli operator nie będzie posiadał danych karty kredytowej klienta, poprosi go o płatność e-mailem, w którym prześle mu informacje o płatności do zapłaty kwoty.

7.7 W przypadku życzeń specjalnych (łóżeczko dziecięce, późne zameldowanie, wcześniejsze zameldowanie lub wymeldowanie) lub zainteresowanie rezerwacją usług dodatkowych, klient ma prawo skontaktować się z recepcją hotelu pod numerem telefonu: +421 911 514135 lub e-mailem: info@vilajasna .sk

7.8 Operator hotelu zastrzega sobie prawo w wyjątkowych przypadkach (sytuacje nadzwyczajne, klęski żywiołowe, overbooking) do zaoferowania klientowi innego miejsca noclegowego niż pierwotnie uzgodnione, o ile nie różni się ono znacząco od potwierdzonego zamówienia.

7.9 Hotel odpowiada za szkody wyrządzone w przedmiotach wniesionych lub pozostawionych, tj.: hotel odpowiada za uszkodzenia rzeczy, w których klienci gościli lub w ich imieniu wnieśli, chyba że szkoda powstała inaczej. Przedmioty, które zostały zarezerwowane na nocleg lub do przechowania rzeczy lub które zostały w tym celu przekazane jednemu z pracowników hotelu. Zalecamy klientom przechowywanie kosztowności w sejfie wbudowanym w drewnianą skrzynkę. Hotel odpowiada wyłącznie za biżuterię, pieniądze i inne kosztowności do kwoty 331,94 EUR.

Hotel odpowiada za biżuterię, pieniądze i inne wartościowe przedmioty tylko wtedy, gdy zostały one przechowane w sejfie hotelowym w recepcji, na podstawie potwierdzenia odbioru.

7.10 Klient ma prawo do świadczenia wszystkich usług, które zostały wymienione w potwierdzeniu rezerwacji.

7.11 Klientom nie wolno korzystać z własnych urządzeń elektrycznych lub gazowych na terenie hotelu. Ograniczenie to nie dotyczy używania urządzeń elektrycznych zainstalowanych w pokoju lub przenośnych urządzeń elektrycznych służących do higieny osobistej klienta (golarka, suszarka do włosów itp.).

7.13 Obsługa pokoju jest płatna zgodnie z cennikiem.

7.14 Małe zwierzęta domowe mogą być zakwaterowane w hotelu tylko za zgodą operatora hotelu. Zakwaterowanie małych zwierząt jest płatne jako usługa według ceny wskazanej w cenniku hotelu. Klient odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone przez zwierzę podczas pobytu w hotelu. Klient zobowiązuje się:

postępować zgodnie z instrukcjami obsługi i jest zobowiązany do przestrzegania warunków określonych w regulaminie dla właścicieli zwierząt, który jest przekazywany klientowi w recepcji w dniu przyjazdu – zameldowanie.

7.14.1 W przypadku nieprzestrzegania zasad dotyczących pobytu w hotelu ze zwierzęciem operator ma prawo obciążyć klienta jednorazową karą pieniężną w wysokości 333 €. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia mienia i inwentarza hotelu, właściciel zwierzęcia jest odpowiedzialny za szkody i zostanie obciążony całkowitą szkodą na rachunku końcowym. W przypadku powtórnego naruszenia któregokolwiek z powyższych punktów właściciel zwierzęcia zostanie poproszony o natychmiastowe opuszczenie terenu hotelu bez prawa do zwrotu pieniędzy.

7.15 Operator hotelu może przedłużyć pobyt na życzenie klienta, jeśli dysponuje wolnymi miejscami.

7.16 Recepcja lub inny personel hotelu zorganizuje na żądanie pomoc medyczną w nagłych wypadkach. Operator hotelu jest uprawniony do żądania odszkodowania pieniężnego za wszystkie poniesione wydatki związane z leczeniem klienta lub usunięciem szkód spowodowanych chorobą i urazem klienta.

7.17 Stosunek umowny pomiędzy klientem a hotelem kończy się w dniu jego wyjazdu poprzez opłacenie rachunku końcowego (uwzględniającego rachunek za wszystkie zużyte usługi lub towary zakupione podczas pobytu i potrącając zaliczkę) w walucie lokalnej. Klient rozlicza się gotówką w walucie lokalnej, kartą kredytową lub fakturą – przelewem na konto po uprzednim uzgodnieniu na podstawie wystawienia faktury.

7.17.1 W przypadku, gdy klient nie zapłaci końcowego rachunku, operator hotelu ma prawo zatrzymać wszystkie rzeczy, które klient wniósł do obiektu noclegowego.

7.18 Klient odpowiada za wszelkie szkody w hotelu wyrządzone przez niego podczas pobytu. W przypadku, gdy szkoda została wyrządzona przez dziecko, odpowiedzialność ponosi przedstawiciel ustawowy dziecka. Operator hotelu jest uprawniony do dochodzenia od klienta wszelkich szkód wyrządzonych jego zachowaniem powodującym szkodę w mieniu hotelowym.

7.19 Operator hotelu ma prawo wypowiedzieć i odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym i bez prawa klienta do zwrotu pieniędzy, jeżeli:

7.19.1 Klient celowo lub niedbale niszczy mienie hotelu, zachowuje się

wbrew zasadom przyzwoitych zachowań społecznych i moralności oraz przeszkadza innym klientom hotelu.

7.19.2 Stan zdrowia klienta zagraża lub może zagrażać zdrowiu innych osób (personelu i innych klientów hotelu).

7.20 W przypadku reklamacji lub reklamacji Klient zobowiązany jest do jej niezwłocznego i niezwłocznego zgłoszenia. Procedura reklamacyjna dostępna jest w recepcji hotelu.

7.21 Klient zobowiązany jest do przestrzegania obowiązującego w hotelu regulaminu zakwaterowania. Regulamin zakwaterowania dostępny jest w recepcji hotelu, a także w domkach drewnianych.

Odszkodowanie

8.1 Jeżeli klient wyrządzi szkodę hotelową, hotelowi przysługuje na miejscu odszkodowanie finansowe. Kwota zostanie określona na podstawie cennika dostępnego bezpłatnie w recepcji hotelu lub na podstawie ceny zakupu. W przypadku, gdy hotel i klient hotelu nie wyrażą na miejscu natychmiastowej i dobrowolnej zgody, hotel ma prawo wezwać patrol policji w celu ustalenia szkody.

8.2 W przypadku wyzwolenia fałszywego alarmu z powodu nieprzestrzegania środków bezpieczeństwa przeciwpożarowego, takich jak:

palenie jest zabronione wewnątrz hotelu i drewnianych domków
uruchamianie zasłony dymnej podczas działań
korzystanie z otwartego ognia na terenie hotelu
w pozostałych przypadkach wywołania fałszywego alarmu

Usługodawca może pobrać opłatę w wysokości do 2000 EUR.

Rezerwacje grupowe powyżej 10 osób

9.1 Warunki rezerwacji pobytów grupowych ustalane są indywidualnie na podstawie umowy z operatorem hotelu.

9.2 Klient zobowiązuje się do przekazania hotelowi dokładnych informacji o liczbie uczestników i selekcji

posiłki, nie później niż 7 dni roboczych przed rozpoczęciem imprezy

9.2.1 Dane te są uważane za gwarantowaną minimalną liczbę osób, którą hotel zapewnia klientowi

wystawi rachunek.

9.3 Materiały reklamowe – klient zobowiązuje się poprosić Hotel o zgodę na umieszczenie materiałów reklamowych i dekoracji. Pomieszczenia, w których zostanie umieszczony ten materiał, nie mogą być uszkodzone przez reklamę lub dekorację. Wszelkie koszty związane z montażem i demontażem pokrywa klient.

9.3.1 Wykorzystanie logo i nazwy hotelu na materiałach reklamowych jest dozwolone wyłącznie za uprzednią zgodą operatora hotelu.

9.5 Warunki płatności

9.5.1 Zaliczka naliczana jest zgodnie z pkt 5.2 Ogólnych Warunków.

9.5.2 Faktura rozliczeniowa wystawiana jest z terminem płatności 14 dni od wykonania usługi.

9.5.3 W przypadku niedotrzymania terminu płatności faktury, operator hotelu ma prawo naliczyć odsetki za zwłokę w wysokości 0,1% kwoty należnej za każdy dzień zwłoki w zapłacie.

Pobyty promocyjne

10.1 Operator hotelu jest upoważniony do oferowania pobytów promocyjnych (last minute, first moment itp.). Liczba pokoi zarezerwowanych na pobyty promocyjne jest ograniczona.

10.2 Niniejsze Ogólne Warunki mają zastosowanie do rezerwacji i realizacji pobytów promocyjnych.

10.3 Łączenie lub kumulowanie rabatów lub jakichkolwiek ofert promocyjnych operatora nie jest możliwe.

Ochrona danych osobowych i ochrona prywatności

11.1 Dla

administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych przy przetwarzaniu danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych , która uchyla dyrektywę 95/46/WE (dalej tylko „RODO”) oraz ustawę nr. 18/2018 Dz. o ochronie danych osobowych (dalej jako „Ustawa”).

11.2 Operator przetwarza dane osobowe klientów w celu dokonywania rezerwacji, sprzedaży, korzystania z usług przez klientów w obiektach noclegowych operatora oraz sprawdzania ich wykorzystania. Dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania – rezerwacji, sprzedaży, korzystania z usług przez klientów w obiektach noclegowych operatora oraz kontroli ich wykorzystania, ale maksymalnie przez okres dwóch lat od momentu zebrania tych danych. W przypadku dokumentów księgowych okres przechowywania wymagany przez odpowiednie przepisy wynosi dziesięć lat. Dane osobowe wykorzystywane w celu rezerwacji, sprzedaży, korzystania z usług przez klientów w obiektach noclegowych Operatora oraz kontroli ich wykorzystania są przetwarzane przez Operatora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, przy czym elementem realizacji stosunków przedumownych i umownych jest wypełnienie obowiązków wynikających z odpowiednich przepisów prawa regulujących realizację przedmiotu działalności operatora.

11.3 Operator może przetwarzać dane osobowe Klienta w celach marketingowych, w przypadku wyrażenia wyraźnej zgody, której Klient może udzielić poprzez wypełnienie danych podczas rezerwacji online i kliknięcie na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych lub bezpośrednio w recepcji z jego podpisem.

11.4 Ze względu na uzasadniony interes w zakresie bezpieczeństwa zakwaterowanych gości oraz ochrony mienia operator monitoruje wybrane obszary swojej działalności.

11.5 Pełna treść informacji o przetwarzaniu danych osobowych publikowana jest na stronie internetowej operatora www.vilavista.sk oraz w recepcji, a klient potwierdzając niniejsze warunki oświadcza, że ​​zapoznał się z jej sformułowanie.

Postanowienia końcowe

12.1 Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe oraz wynikające z nich stosunki prawne podlegają porządkowi prawnemu Republiki Słowackiej.

12.2 Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych OWU jest lub stanie się nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne, taka nieważność, nieskuteczność lub niewykonalność nie ma wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień niniejszych OWU.

12.3 Potwierdzając rezerwację, klient wyraża zgodę na niniejsze OWU i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Operator hotelu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych OWU. Obowiązek pisemnego powiadamiania o zmianach Ogólnych Warunków realizowany jest poprzez umieszczenie zmienionych Ogólnych Warunków na stronie internetowej operatora hotelu www.vilavista.sk.

12.4 Wszelkie spory wynikające z niniejszych Ogólnych Warunków lub stosunków prawnych powstałych na ich podstawie, w tym spór o interpretację niniejszych Ogólnych Warunków, w przypadku braku polubownego rozwiązania sporu pomiędzy stronami sporu prawnego będzie podlegać jurysdykcji sądów słowackich.

12.5 Niniejsze Ogólne Warunki wchodzą w życie z dniem 1 marca 2019 r.

Dom apartamentowy Vila Vista i Chata Vista

Demianowska Dolina 203

Dolina Demianowska 031 01

Operator:

Jibstar Distribution, s.r.o.

Demianowska Dolina 203

Dolina Demianowska 031 01

ID: 45867054

NIP: SK2023150426

Zarejestrowana w rejestrze handlowym Sądu Rejonowego w Żylinie, sekcja Sro, numer wpisu 53889/L

Połączenie bankowe: Fio Banka, a.s.

Numer konta: 2900308149/8330

IBAN: SK5983300000002900308149

SWIFT: FIOZSKBAXXX